Privacy Policy ( algemene voorwaarden )

Privacy Policy ( algemene voorwaarden )

Privacy Policy ( algemene voorwaarden )

Eum nihil expedita dolorum odio dolorem, explicabo rem illum magni perferendis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quidem error quae illo excepturi nostrum blanditiis laboriosam magnam explicabo. Molestias, eum nihil expedita dolorum odio dolorem, explicabo rem illum magni perferendis.

Artikel 1. Definities
1. Opdrachtnemer: ‘Knal Reclame’, geregistreerd bij Kamer van Koophandel
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten
worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden
geleverd.
3. Overeenkomst: de tussen Knal Reclame en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.

Artikel 2. Algemeen
1. De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden
gezamenlijk met de door Opdrachtgever en Knal Reclame ondertekende opdrachtbevestiging.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Knal Reclame en Opdrachtgever, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig
moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden
verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Knal Reclame zijn vrijblijvend, tenzij in
de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen
aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze
enig recht worden ontleend.
2. Offertes van Knal Reclame zijn gebaseerd op de informatie die door
Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij alle essentiële
informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar
waarheid heeft verstrekt aan Knal Reclame.
3. Knal Reclame kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien
Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en
aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Knal Reclame niet tot het
verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Prijzen
1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van over
heidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten
zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot
declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening
van Opdrachtgever.
2. Indien Knal Reclame met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is
Knal Reclame gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever
in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden,
indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting
ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van
kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op
andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet
voorzienbaar waren.
3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolgt van een wijziging van de
Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de
Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de
aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij Knal Reclame alsnog bereid is om de
Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, de
prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Knal Reclame rustende
verplichting ingevolge de wet dan wel indien bedongen is dat de levering langer
dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.
4. Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op
vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert,
is Knal Reclame gerechtigd hem/haar al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in
rekening te brengen.

Artikel 5. Overeenkomst
1. De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Knal
Reclame, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Knal Reclame aan Opdrachtgever.
2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud,
aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd
is aangegaan.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst
1. Knal Reclame neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg
van een goed Knal Reclame in acht.
2. Knal Reclame neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op
zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij
uitdrukkelijk anders is bepaald.
3. Knal Reclame heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren.
Knal Reclame zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met Opdrachtgever.
4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde
werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale
termijn voor Knal Reclame. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient
Opdrachtgever Knal Reclame schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Wijziging in de opdracht
1. Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Knal Reclame
niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Knal
Reclame aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de Overeenkomst
afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het
verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Knal
Reclame de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Knal Reclame
is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te
brengen bij Opdrachtgever.
2. Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde
wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever
tijdig en schriftelijk aan Knal Reclame ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in
dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Knal
Reclame als Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.
3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door
Knal Reclame wordt overschreden.

Artikel 8. Medewerking Opdrachtgever
1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie
verstrekken aan Knal Reclame die hij/zij nodig heeft voor een correcte uitvoering
van de aan haar/hem verstrekte opdracht.
2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken
door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op
andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is
Knal Reclame bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de
Overeenkomst.
3. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema
te laten verlopen, stelt Opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn/haar eigen
organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.
Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn/haar personeel over de juiste
vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
4. Indien en voor zover Knal Reclame daarom verzoekt, verschaft Opdrachtgever
op zijn/haar locatie Knal Reclame kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting, tenzij uit de aard
van de opdracht anders voortvloeit.
5. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking
stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door
Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor Knal Reclame, dan komen deze
kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9. (Op)levering
1. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar/
hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of
nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn
voor de levering, is Knal Reclame gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening
en risico van Opdrachtgever.
2. Knal Reclame is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te
voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen.
3. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk
nadat de zaken haar/hem ter beschikking zijn gesteld.
4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op
Opdrachtgever op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever dan wel door
haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Knal Reclame geleverde zaken blijven eigendom van Knal Reclame
totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens
Knal Reclame.
2. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden
doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Opdrachtgever
niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of
op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 11. Opzegging
1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk
beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen
anders zijn overeengekomen.
2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft
Knal Reclame vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks
declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Knal Reclame zijn toe te
rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden
zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance
van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het
recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig
te beëindigen.
4. Bij voortijdige beëindiging door Knal Reclame, heeft Opdrachtgever recht op
medewerking van Knal Reclame met betrekking tot de overdracht van nog te
verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Knal Reclame extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan
Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid
1. Knal Reclame is bevoegd de nakoming van haar/zijn verplichtingen op te
schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt dan wel Knal Reclame goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;
b. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en
deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
c. er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever in staat van faillissement
is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever
van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Opdrachtgever,
Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel
of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien
er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3
maanden is opgeheven.
2. Knal Reclame is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen
die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
Overeenkomst in redelijkheid niet van Knal Reclame kan worden gevergd.
3. Indien Knal Reclame overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei
wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei
wijze ontstaan.
4. Indien Knal Reclame overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de
vorderingen van Knal Reclame op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Knal Reclame
de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit
artikel en/of onder artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden, is Opdrachtgever
verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Knal
Reclame te vergoeden.
6. Knal Reclame kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke
waarvan Knal Reclame de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten.
Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Knal Reclame gevolg wordt
gegeven is Knal Reclame gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met
Opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/ haar andere rechten
uit deze Overeenkomst of de wet.

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden
1. Betaling geschiedt binnen 7 dagen na factuurdatum op een door Knal Reclame
aan te geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van
de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele
maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het
volledig verschuldigde bedrag.
3. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens
gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en
executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen.
De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een
minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens
in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom
en de lopende rente.
5. Knal Reclame kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening
van de betaling aanwijst. Knal Reclame kan volledige aflossing van de hoofdsom
weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en
incassokosten worden voldaan.
6. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de
factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet
meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/
hem aan Knal Reclame verschuldigde.

Artikel 14. Reclames en onderzoek
1. Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de
prestatie van Knal Reclame heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk
reclameert bij Knal Reclame, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit
gebrek.
2. Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te
schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.
3. Opdrachtgever dient Knal Reclame in de gelegenheid te stellen een klacht te
(doen) onderzoeken.
4. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Knal Reclame ter harer keuze
hetzij de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de
oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan
Opdrachtgever te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter
zake hiervan door Knal Reclame gemaakte kosten integraal voor rekening van
Opdrachtgever.

Artikel 15. Overmacht
1. Indien Knal Reclame zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet
tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Knal
Reclame alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder
overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Knal Reclame,
weer omstandigheden, leveringsproblemen en dergelijke
2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen
van Knal Reclame niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen
bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van
Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. Knal Reclame is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook,
ontstaan doordat Knal Reclame is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Indien Knal Reclame aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Knal Reclame beperkt tot maximaal het declaratiebedrag,
althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft.
3. De aansprakelijkheid van Knal Reclame is in ieder geval steeds beperkt tot het
bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.
4. Knal Reclame is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke
kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Knal Reclame aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Knal Reclame toegerekend
kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van
schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. Knal Reclame is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Knal Reclame of zijn/
haar leidinggevenden ondergeschikten.

Artikel 17. Geheimhouding
1. Opdrachtgever en Knal Reclame verplichten zich tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of
uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door
de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien Knal Reclame op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke
uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde
rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Knal Reclame zich niet ter
zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Knal Reclame niet gehouden
tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd
tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. Opdrachtgever en Knal Reclame zullen hun verplichtingen op grond van dit
artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 18. Intellectueel eigendom
1. Alle door Knal Reclame voor Opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken
en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Knal Reclame. Daaronder wordt
tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch
niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
2. Alle door Knal Reclame ten behoeve van Opdrachtgever verstrekte stukken,
zoals rapporten, computer programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen,
adviezen en contracten, zijn te gebruiken door Opdrachtgever en zijn te
vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de
eigen organisatie. Door Knal Reclame verstrekte stukken mogen niet door
Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Knal Reclame
openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden
of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte
stukken anders voortvloeit.

Artikel 19. Vrijwaring derden
1. Opdrachtgever vrijwaart Knal Reclame voor mogelijke aanspraken van derden,
die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan
de oorzaak aan andere dan aan Knal Reclame toerekenbaar is.
2. Opdrachtgever is gehouden om Knal Reclame zowel in als buiten rechte bij
te staan indien Knal Reclame wordt aangesproken op grond van het eerste lid
van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval
verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van
adequate maatregelen, dan is Knal Reclame, zonder ingebrekestelling, gerechtigd
zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Knal Reclame
en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van
Opdrachtgever.

Artikel 20. Vervaltermijn
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Knal Reclame
één jaar.

Artikel 21. Contractovername
1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de Overeenkomst
zonder schriftelijke toestemming van Knal Reclame over te dragen aan derden.
Voor zover Knal Reclame al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven
voor een contractovername blijft Opdrachtgever te allen tijde naast deze derde
aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst waarvan deze
algemene voorwaarden deel uitmaken.
2. Voorts geldt dat voor zover Knal Reclame al schriftelijke toestemming mocht
hebben gegeven voor een contractovername, dan dient Opdrachtgever Knal
Reclame hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Knal Reclame het
recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal
geschieden. Knal Reclame is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

Artikel 22. Toepasselijk recht
1. Op alle Overeenkomsten tussen Knal Reclame en Opdrachtgever is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
3. Onverminderd het recht van Knal Reclame een geschil voor te leggen aan
de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Knal Reclame, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft

Expedita dolorum odio doloremt, consectetur adipisicing elit. Quidem error quae illo excepturi nostrum blanditiis laboriosam magnam explicabo. Molestias, eum nihil expedita dolorum odio dolorem, explicabo rem illum magni perferendis.

Consectetur adipisicing elit. Possimus, ex, quisquam. Nulla excepturi sint iusto incidunt sed omnis expedita, commodi dolores. Debitis nemo animi quia deleniti commodi nesciunt illo. Deserunt.support@website.com

Shopping cart

close